Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

De AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking)  is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskunde behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO.

Functionaris voor de Gegevensbescherming is de heer Peter J. Algera

REGISTRATIE GEGEVENS

Persoonsgegevens van patiënten of leveranciers worden geregistreerd en verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. dienstverlening

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het behandeldossier of (trainings -) abonnement

De WGBO en AVG stellen de volgende verplichtingen aan de fysiotherapeuten:

 • Dossierplicht: De fysiotherapeut is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt, zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.
 • Bewaarplicht: Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijv. bij chronische ziekten).
 • Vernietiging/ recht op vergetelheid: Dit recht geldt inprincipe niet voor medische dossiers. De fysiotherapeut is verplicht het dossier te vernietigen binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd. Tenzij de wet bepaald dat gegevens bewaard moeten blijven bijv. vanwege belang van iemand anders, of als gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg.
 • Geheimhoudingsplicht: Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage in of kopie van gegevens aan andere dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen.
 • Rechten cliënt: De cliënt heeft een aantal rechten waar de fysiotherapeut rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingplicht.
 • Recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan andere (zorg) aanbieders. Dit recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die door de patiënt zelf actief en bewust zijn verstrekt vallen onder dit recht alsmede de gegevens die de patiënt indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of apparaat. Bijv. gegevens die een bloeddrukmeter genereert. De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst of apparaat door de patiënt zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Zoals bijv. conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de fysiotherapeut op basis van de door de patiënt verstrekte gegevens vaststelt.

PRIVACY REGLEMENT

Op de registratie van persoonsgegevens is de AVG van toepassing. De regels zijn hieronder weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijv. de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, controlerende organisaties (denk aan certificerende instanties), inspectie voor de volksgezondheid en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

KLACHTEN

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u of uw gegevens omgaat, kunt u uw klachten, bij voorkeur persoonlijk, melden bij een van de baliemedewerksters of bij een van de praktijkhouders.

INFORMED CONSENT/ TOESTEMMINGSVERPLICHTING

Betekent: Voor ieder onderzoek/ iedere behandeling die een hulpverlener verricht is in principe toestemming van de patiënt vereist.

Patiënten die Algera Fysiotherapie bezoeken voor een behandeling ontvangen bij aanvang van de behandeling informatie over de noodzakelijke onderzoeken en over de wenselijke behandeling. Tijdens het geven van de informatie heeft u alle gelegenheid om verduidelijking te vragen over onderzoek en behandeling. De behandelende fysiotherapeut vraagt, na uitleg over het mogelijke behandelplan, uw toestemming voor deze behandeling. Indien u akkoord gaat wordt dit genoteerd in het EPD (elektronisch patiënten dossier).

Schuiven naar boven
Call Now Button